Ons pedagogisch beleid

Thomas Gordon methode

Kinderopvang Prins Vleermuis werkt met de Thomas Gordon Methode. De Thomas Gordon methode is een manier van communiceren met kinderen en met elkaar. Thomas Gordon was een Amerikaanse psycholoog die zag dat er overeenkomsten waren bij zijn cliënten zoals een machtsverhouding tussen leider en ondergeschikte en de verhouding tussen een ouder en een kind. Een kind en een ouder hoeven geen onderlinge machtsverhouding te hebben. Ouders kunnen overleggen met een kind, het kind een stem geven en zich inleven in een kind. Termen als de ‘ik-boodschap’, ‘actief luisteren’ en een ‘win-win situatie’ komen bij ons dagelijks voor en onze leidsters kunnen u er alles over vertellen. Thomas Gordon heeft trainingen ontworpen en boeken voor ouders en o.a. pedagogisch medewerkers geschreven. ‘De Thomas Gordon methode‘ is een internationaal beschermde werkwijze waarbij het vooral gaat om het bevorderen van plezier en evenwicht in relaties en het voorkomen en oplossen van conflicten zonder verliezers. Deze manier van omgaan met anderen leidt tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en groei bij zowel opvoeder als kind.’ (Gabeler, 2009)

De pedagogisch medewerkers bij Kinderopvang Prins Vleermuis spreken met de ik-boodschap om aan te geven wat er in hun omgaat en zodat zij duidelijk zijn naar anderen. Naarmate de kinderen de leeftijd bereiken dat zij gaan praten, zullen ook kinderen leren vanuit de ik-boodschap te communiceren. Door te vertellen wat ze voelen, bedoelen en denken stimuleert dit ook andere kinderen om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Dit alles gebeurt op ooghoogte met het kind, zodat er ook op die manier geen machtsverhouding ontstaat.

Door actief te luisteren proberen de pedagogisch medewerkers het gevoel en de beleving van het kind te bevorderen (dit kan bijvoorbeeld door te luisteren, samen te vatten en door te vragen) waardoor een kind zal merken dat de pedagogisch medewerker het kind probeert te begrijpen en te helpen en serieus neemt. Wanneer kinderen een conflict hebben observeren we de kinderen in het oplossen van het conflict. Waar nodig zullen de pedagogisch medewerkers helpen door vragen te stellen aan de kinderen over de oorzaak van het conflict, gevoelens te benoemen van beide kinderen en vragen te stellen over een mogelijke oplossing. Wanneer de kinderen samen tot een oplossing komen, heb je een win-win situatie en kunnen de kinderen daarna weer door één deur samen. Onze pedagogisch medewerkers worden regelmatig geschoold en constant gecoacht. Ook de stagiaires zijn welkom bij de cursussen en zij worden ook constant gecoacht om de Thomas Gordon-methode te gebruiken. Van het personeel van Prins Vleermuis mag u dan ook verwachten dat zij op een respectvolle manier en volgens de Gordon-methode met u, uw kind en elkaar communiceert.

Persoonlijke aandacht

Bij Kinderopvang Prins Vleermuis staat persoonlijke aandacht voorop. Dit begint al bij een rondleiding en kennismaking. Inschrijven via de website staat u altijd vrij, maar voordat uw inschrijving definitief is, willen we graag kennis maken en een rondleiding geven bij de locatie van uw keuze. Op deze manier kunt u een gevoel krijgen bij de locatie, de omgeving, het personeel en de groepen. Uit ervaring van eerdere jaren weten we dat alle ouders die op gevoel ergens inschrijven, daar zullen blijven. Tijdens een rondleiding is het leuk als uw kind(eren) mee komt/komen, zodat u kunt zien wat de reactie en het gevoel van uw kind bij ons is. Gaat uw kind direct spelen? Maakt hij of zij contact met de pedagogisch medewerkers? Lijkt uw kind op zijn of haar gemak?

Na een rondleiding en kennismaking en inschrijving is het tijd voor uw kind en u om te komen wennen. Komt uw kind bijvoorbeeld iedere maandag? Dan plannen we één of twee maandagen voor de startdatum een wenochtend in van 9.30-12.30 uur (kinderdagverblijf). Voor kinderen die naar school gaan en op onze buitenschoolse opvang komen, wordt er een wenmiddag ingepland van 15.30-17.30 uur. Tijdens de eerste wenperiode vindt bij zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang de intake met (één van) de ouders/verzorgers plaats. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur waarin de vaste pedagogisch medewerker vragen stelt, luistert naar uw verhaal en uw vragen beantwoordt. Daarna mag u vertrekken en mag uw kind bij ons blijven. Wij hebben gemerkt dat dit een fijne manier is van wennen, omdat de wenperiode niet heel lang is, papa of mama er toch nog even bij is en zowel ouders/verzorgers als het kind kunnen ervaren hoe het voelt dat uw kind op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang verblijft. Tijdens deze wenperiode is het belangrijk voor ons dat u bereikbaar bent, voor toch nog eventuele vragen.

  •  Ieder kind wordt  persoonlijk begroet wanneer hij of zij binnenkomt.
  •  We merken dat ouders dit al gauw overnemen, wat erg prettig is voor de kinderen op de groep.
  •  Een kind voelt zich dan welkom, gewaardeerd en dat hij of zij ‘erbij hoort’
  •  Wat allemaal erg belangrijk is voor kinderen.
  •  Daarnaast wordt de aandacht van de pedagogisch medewerker op de groep verdeeld naar de kinderen.

Ieder kind wordt door ieder personeelslid persoonlijk begroet wanneer hij of zij binnenkomt. We merken dat ouders dit al gauw overnemen, wat erg prettig is voor de kinderen op de groep. Een kind voelt zich dan welkom, gewaardeerd en dat hij of zij ‘erbij hoort’, wat allemaal erg belangrijk is voor kinderen. Daarnaast wordt de aandacht van de pedagogisch medewerker op de groep verdeeld naar de kinderen. Ieder kind is speciaal en ieder kind krijgt de aandacht die een kind nodig heeft. Soms spelen kindjes het liefst in een hoekje de hele dag, ook dan komt de pedagogisch medewerker er gerust gezellig bij zitten.

Dankzij onze lieve stagiaires die ons ieder schooljaar weer komen ondersteunen hebben wij nog meer tijd voor alle kinderen. Stagiaires helpen niet alleen bij de schoonmaakwerkzaamheden of voedselvoorbereiding bij Prins Vleermuis, maar verzorgen ook, wanneer zij daar klaar voor zijn, de kinderen en geven baby’s hun fles. Het is dan wel belangrijk dat de kinderen op hun gemak zijn bij de stagiaires. Om die reden laten we de stagiaires zoveel mogelijk op de groep in het begin en begeven zij zich op een toegankelijke plek op de groep (bijvoorbeeld op de grond of op de bank).

De pedagogisch medewerkers zorgen soms hele dagen voor uw kind. Om die reden is het belangrijk dat u weet wie de pedagogisch medewerker is en dat zij weet wie u bent. Persoonlijk contact vinden we dus erg belangrijk. Overdrachten doen wij dan ook altijd fysiek. Op de babygroep werken wij met schriftjes waarbij de pedagogisch medewerker alle belangrijke zaken van de dag van uw kind opschrijft en waar soms ook tijd en ruimte is voor een leuk verhaaltje van die dag. Echter is het wel de bedoeling dat u altijd de groep op komt bij het brengen en halen van uw kind. Wij doen graag een persoonlijke overdracht zodat alles besproken wordt en u niet thuis die avond bijvoorbeeld met vragen zit. Mocht de pedagogisch medewerker op dat moment in gesprek zijn met een andere ouder, of bezig zijn met verschonen, wacht dan even alstublieft. Ook dienen wij ieder kind dat opgehaald wordt af te tekenen van de daglijst. Daarnaast is het zo dat wij een regeling hebben betreffende het ophalen van kinderen. U geeft bij de intake door wie uw kind zoal zal ophalen. Wanneer dit afwijkt, dient u dit van tevoren (bijvoorbeeld die ochtend bij de overdracht, per telefoon of op tijd per mail) door te geven aan de pedagogisch medewerker. Wanneer wij van u geen toestemming hebben gekregen om uw kind mee te geven aan iemand anders dan bijvoorbeeld papa of mama, dan zullen wij u moeten bellen. Zonder toestemming geven wij uw kind niet mee. Ieder kind op het kinderdagverblijf heeft zijn of haar eigen bed en eigen mandje voor de persoonlijke spulletjes. Daarnaast wordt bij iedere verschoonruimte de eigen doek van het kind gebruikt volgens hygiëne-voorschriften. De kinderen bij de buitenschoolse opvang mogen hun spullen in hun schooltas aan de kapstok bewaren.

“ Tijdens de verschoonronde heeft een kind altijd één op één aandacht van de pedagogisch medewerker. Soms zijn kinderen verlegen of teruggetrokken in een groep. Vaak zien we dat deze één op één tijd ervoor zorgt dat kinderen vrijer spreken met de pedagogisch medewerker. Dit wordt ook uitgelegd bij de intake. Kijk er dus niet raar van op als een pedagogisch medewerker geen aandacht voor u heeft wanneer zij een kind aan het verschonen zijn. Richt u dan tot de andere pedagogisch medewerker of stagiaire, of wanneer u even tijd heeft, wacht dan even.”

Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten aangeboden. Soms doen we dit in samenwerking met de peutergroepen. Dit hangt af van de kinderen, de samenstelling en grootte van de groep en het weer. De kinderen kunnen vaak kiezen voor een knutsel, een bak/kook-activiteit, buiten spelen, vrij spelen, een spelletje doen, etc. De pedagogisch medewerker zal meedoen met ieders activiteit waar kinderen dit willen. Ieder kind mag zelf kiezen. Met de buitenschoolse opvang worden ook vaak uitstapjes gepland. Meestal gaan alle kinderen mee, aangezien een uitstapje altijd gericht is op de kinderen die op dat moment mee gaan en alle kinderen vinden het ook leuk. Wanneer een kind echt aangeeft of blijk geeft dat hij of zij niet mee wil, dan kunnen we kijken of hij of zij bij een andere groep kan aansluiten. De kinderen bij Kinderopvang Prins Vleermuis kennen alle pedagogisch medewerkers goed, waardoor dit een prima oplossing is.