Privacyverklaring

Kinderopvang Prins Vleermuis gaat zorgvuldig om met privacy gegevens en volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG volgt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens (informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is).

In deze privacyverklaring wordt de term ‘ouder’ gebruikt. Hiermee wordt de ouder c.q. verzorger van het kind bedoeld die het ouderlijk gezag over het kind heeft en die het contract met Kinderopvang Prins Vleermuis heeft ondertekend. Hierbij gaat Prins Vleermuis ervan uit dat deze ouder eventuele verzoeken die voortvloeien uit deze privacyverklaring afstemt met de andere ouder (die niet contractouder is). Als de ouder c.q. verzorger die geen contract met Prins Vleermuis heeft ook gebruik wil maken van de rechten, kan hij/zij dit in afstemming met de contractouder doen.

Contactgegevens:

Website: https://kinderopvangprinsvleermuis.nl/

Adres locatie Kazerne: Verbindelaarsweg 140, 6711 VD, Ede
Telefoonnummer locatie Kazerne: 0318 300 877

Adres locatie Kernhem: Stakenberg 85, 6718 DG, Ede
Telefoonnummer locatie Kernhem: 0318 229 804

Adres locatie Campus: Plantage 10, 6708 WJ, Wageningen
Telefoonnummer locatie Campus: 0317 358 119

Nikki van Beers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderopvang Prins Vleermuis. Zij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderopvang Prins Vleermuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. We maken onderscheid tussen gegevens die gevraagd worden bij inschrijving en gegevens die gevraagd worden bij de intake en start van de opvang.

Bij inschrijving:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit en BSN;
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Gegevens van contacten in noodsituaties;
 • Bank- en financiële gegevens;
 • Relevante ontwikkelingsgegevens van het kind;
 • Soort opvang;
 • Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is;
 • Basisschool waar het kind heen gaat of voornemens is heen te gaan.

Tijdens de intake en start opvang

 • Kind gegevens (met o.a. gegevens huisarts, tandarts, zorgverzekering);
 • Toestemming foto- en filmmateriaal;
 • Observatie gegevens;
 • Verklaring medicijntoediening wanneer van toepassing;
 • Relevante gezondheidsgegevens, zoals vaccinaties, allergieën en voeding.
 • Verslag intake.

De (inschrijf-)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn voor een gegeven wordt enerzijds bepaald door wettelijke (fiscale) bewaartermijnen en anderzijds door aanbevolen bewaartermijnen.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Kinderopvang Prins Vleermuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het overeenkomen van het contract
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
 • Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van kinderen
 • Kinderopvang Prins Vleermuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor uw recht op kinderopvangtoeslag.

Waar worden de gegevens bewaard
De persoonsgegevens van ouders en kinderen worden digitaal bewaard of bewaard in archiefkasten. De archiefkasten staan op kantoor. Bij afwezigheid van een lid uit het management team is het kantoor afgesloten.

Alle elektronica zoals computers, laptop en telefoons zijn voorzien van een wachtwoord en/of inlogcode en zijn alleen bekend bij de medewerkers die hiervoor bevoegd zijn.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Kinderopvang Prins Vleermuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens conform de AVG. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 tot 10 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens geldt een maximale termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderopvang Prins Vleermuis verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderopvang Prins Vleermuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kinderopvang Prins Vleermuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kinderopvang Prins Vleermuis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kinderopvang Prins Vleermuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderopvang Prins Vleermuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via .

De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers, of die van een derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Alle elektronica zoals computers, laptop en telefoons zijn voorzien van een wachtwoord en/of inlogcode en zijn alleen bekend bij de medewerkers die hiervoor bevoegd zijn.