Vroeg voorschoolse educatie (VVE)

PUK VVE

Wat betekent VVE op Kinderopvang Prins Vleermuis ?

VVE is een afkorting van voor- en vroeg schoolse educatie. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op kinderdagverblijf Prins Vleermuis op de peutergroep. Vanuit de verwijzing die wordt afgegeven door het consultatie bureau kan het zijn dat een kind meer begeleiding nodig heeft in de ontwikkeling. Door het aanbod van voorschoolse educatie is het doel om deze kinderen beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat zij met minder (en zelfs tot geen) achterstand naar groep 1 kunnen. Daarnaast worden ook de baby-en de dreumesgroep van Kinderopvang Prins Vleermuis betrokken bij ons VVE programma Uk&Puk.

Uk & Puk!

Uk & Puk is een voorschools programma voor kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar. Vandaar dat Puk op alle groepen mee mag ontdekken. Puk is een pop die samen met de kinderen de wereld ontdekt. Dit houdt in dat Puk meespeelt, mee doet tijdens kringmomenten en gezellig mee op pad gaat als de kinderen naar buiten gaan.

Uk & Puk is gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en rekenprikkels.
Uk & Puk leert

 • baby’s (0-1,5 jaar),
 • dreumesen (1,5-2,5 jaar) en
 • peuters (2,5-4 jaar)
 • nieuwe vaardigheden vanuit spelvormen. De pedagogisch medewerkers kunnen op maat activiteiten aanbieden om de ontwikkeling te stimuleren. Peuters die een (mogelijke) achterstand hebben waarvoor zij een VVE (voor en vroeg schoolse educatie) verwijzing hebben gekregen, krijgen bij Kinderopvang Prins Vleermuis de gelegenheid om met het aanbod van de Puk activiteiten en de eigen interesses en inbreng van het kind/de groep extra aandacht te bieden aan de individuele ontwikkeling van het kind.

  Bij ieder thema zijn er activiteiten uitgewerkt die aansluiten bij de leeftijdsgroepen van baby’s, dreumesen en peuters. De activiteiten sluiten veelal aan bij het dagelijks ritme en daarnaast ter aanvulling van de (vrije) speelmomenten. De activiteiten zijn gevarieerd: spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. De inrichting van de groep wordt zo nu en dan aangepast, zodat de speel leeromgeving opnieuw uitnodigt om daarnaast in het vrije spel een verrijking te kunnen bieden.

  Gedurende het jaar zijn er thema’s van Puk die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en een verrijking kunnen bieden aan de interactie en activiteiten die aangeboden worden binnen en buiten. De missie van Kinderopvang Prins Vleermuis is dat er geluisterd wordt naar de behoeftes van de kinderen en van daaruit kansrijke momenten gecreëerd worden om aan te sluiten met Puk activiteiten.

  Ieder thema duurt 6 weken en wordt vervolgd met 2 “rust” weken. In deze 2 weken wordt het afgelopen thema afgesloten en het nieuwe thema voorbereid.

  Kinderopvang Prins Vleermuis heeft er bewust voor gekozen om naast de thema’s van Uk en Puk ook ruimte te hebben voor de beleving van de seizoenen en feestdagen gedurende het jaar.

  De thema’s van Uk en Puk zijn:

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe!
 • Knuffels
 • Oef, wat warm!
 • Ik en mijn familie
 • Ik ben kunstenaar
 • Sinterkerstennieuw

Voor de peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “ik ben bijna 4!”

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Doordat peuters vaker komen, krijgen ze veel herhaling en kunnen we de kinderen samen met de ouders beter volgen. We kijken wat een peuter nodig heeft en gaan ons daarop richten. Telkens wordt opnieuw bekeken hoe het gaat en wat de volgende stap is in de ontwikkeling.

Wij observeren de kinderen gedurende de hele dag door en daarnaast gebruiken wij het kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen. Dit is een manier waardoor we aan de hand van vragen concreet observeer baar gedrag kunnen volgen en stimuleren. Aan de hand daarvan hebben we een beter beeld van de peuters waar ze staan, wat ze heel goed kunnen en wat ze nog moeilijk vinden.

Doelen waar we aanwerken kunnen zijn:

 • contact met andere kinderen stimuleren (iets geven aan elkaar, iets vragen aan elkaar, beurtgedrag, luisteren naar elkaar)
 • imitatiegedrag uitlokken (voor doen- na doen, dit kunnen bewegingen zijn, taal of gebaren)
 • concentratie verhogen (aandacht langer vast houden bij een activiteit)
 • spraak/taalontwikkeling stimuleren ( denk aan uitspraak, woordenschat, taalbegrip en zinsbouw)
 • over en weer contact uitlokken, interactie met elkaar.
 • initiatief nemen (komt uit zichzelf tot spel)

Ieder kind heeft een mentor (leidster/pedagogisch medewerker). De mentor van kinderen met een VVE verwijzing zal aan de hand van de ontwikkeldoelen, bijpassende extra activiteiten aanbieden. Doordat peuters met een VVE verwijzing meerdere dagdelen komen, krijgen ze veel herhaling en kunnen we de kinderen samen met de ouders beter volgen. We kijken wat een peuter nodig heeft en gaan ons daarop richten. Telkens wordt opnieuw bekeken hoe het gaat en wat de volgende stap is in de ontwikkeling.

Wij observeren de kinderen gedurende de hele dag door en daarnaast gebruiken wij het kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen. Dit is een manier waardoor we aan de hand van vragen concreet observeerbaar gedrag kunnen volgen en stimuleren. Aan de hand daarvan hebben we een beter beeld van de peuters waar ze staan, wat ze heel goed kunnen en wat ze nog moeilijk vinden.

Voor meer informatie m.b.t. de verwijzing en het financiële plaatje verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Ede of Wageningen;

Ede; https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/voor-en-vroegschoolse-educatie-vve/

Wageningen; https://www.startpuntwageningen.nl/Informatie_voor/opvoeden_en_opgroeien/Spelenderwijs