Wat is de Verwijsindex?

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Als professional besteedt je dan extra zorg aan een jeugdige. Soms zijn er niet direct zorgen om de jeugdige maar wil je als professional laten zien dat je betrokken bent bij een jeugdige zodat er goed kan worden samengewerkt. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Het komt voor dat er binnen een gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat de professionals dat niet altijd van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met ouders/jeugdige oplossen. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Kinderopvang Prins Vleermuis
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus